سیستم مدیریت هوشمند ساختمان (bms)

  • نانو رنگ عایق

    نانو رنگ عایق

    یکی از مهمترین کاربردهای تکنولوژی نانو، بکارگیری مواد نانو ساختار مانند پیگمنت ها و افزودنی های نانو ...