اولین کنفرانس ملی شهر هوشمند ۲۹ اردیبهشت ماه ۹۵

photo_2016-05-02_13-11-51