ring label

فرم محاسبه ارقام رینگ لیبل

Untitled-2

با ابزاری که در این صفحه فراهم کرده ایم می توانید تعداد هر عددی که برای ساخت رینگ لیبل ها نیاز هست را محاسبه کنید. با این روش رینگ لیبل ها به تعداد مورد نیاز تهیه می شوند و هیچ عددی کم یا زیاد نخواهد بود.