پایه آلومینیوم

ویژگی های اصلی محصول
350,000 

  • پایه مناسب برای اجرای کف کاذب آلومینیومی که جنس پایه و کلگی آلومینیوم می باشد. 
  • پایه ها در قسمت زیرین قرار دارند و پس از اتمام کار مشاهده نمی شوند.
  • با استفاده از پایه آلومینیوم می توان ارتفاع مورد نظر را ایجاد کرد. 
  • هنگام استفاده و نصب پایه آلومینیوم باید فواصل را به دقت اندازه گیری کرد. چرا که پانل ها روی پایه ها قرار می گیرند و در صورتی که فواصل رعایت نشود. چانل روی پایه ها نصب نمی شود.
  • با توجه به اینک جنس پایه و کلگی آلومینیوم می باشد، خاصیت اشتعال پذیری و همچنین انتقال اشتعال ندارد و امنیت محیط را افزایش می دهد. 

مشخصات محصول
جنس بدنهآلومینیوم

نظر خود را ارسال کنید

  • 350,000تومان
  • 350,000تومان